Filsafat Ilmu; Perspektif Barat dan Islam ; DR. Adian Husaini, et.al

filsafat ilmu

Ikhtisar —- Jika banyak filsuf lainnya masih berspekulasi tentang asal mula dan masa depan kehidupan, maka filsafat dalam Islam –yang berdasarkan wahyu- sudah memberikan ilmu yang jelas dan tidak spekulatif. Asal-usul manusia sudaah sangat jelas, yaitu berasal dari keturunan Adam a.s. ketika manusia menolak informasi wahyu, maka secara otomatis, mereka akan berspekulasi. Malangnya, berspekulasi kemudian diberi nilai yang sangat tinggi, yaitu sedang berfilsafat! Penulis: DR . Adian Husaini, DR. Syamsuddin Arif , DR. Nirwan Syafrin, DR. Ahmad Alim, DR. Dinar Dewi Kania, Adnin Armas, MA, Nashruddin Syarif, M.Pd.I , Ir. Budi Handrianto, M.Pd.I Penerbit: Gema Insani Press, Cetakan Pertama, Jakarta: Ramadhan 1434 H / Juli 2013

harga Rp. 66.000,00

xxviii + 292 hlm. Melayani COD kota Yogyakarta dan sekitar Pengiriman Luar Kota ditambah Ongkir

Iklan

Al-amwal; Ensiklopedia Keuangan Publik; Abu Ubaid Al Qasim

Gambar

Kitab al-Amwal ini termasuk antara buku-buku klasik dan antara yang paling awal dalam sejarah Islam membahaskan soal harta dan per-ekonomian secara Islami. Ini menjadikan nilai buku ini begitu tinggi sekali yang mana di dalamnya memuatkan himpunan dalil-dalil al-Qur’an, hadis-hadis Nabi, dan atsar-atsar para sahabat Nabi sekitar pengurusan ekonomi dan harta di dalam Islam.

Nama Abu Ubaid bukanlah nama asing dalam barisan ilmuan salaf yang awal. Nama dan nukilan perkatan beliau banyak sekali dinukil oleh para ulama sesudahnya terutamanya dalam tema-tema yang membahas persoalan fiqh secara umum, dan mu’amalah secara khusus. Ini antaranya boleh dilihat dalam kitab-kitab fiqh muktabar seumpama Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim, Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari, dan selainnya.

Kata al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani rahimahullah (Wafat: 852H):

“Kitab Abu Ubaid dalam permasalahan kewangan dan per-ekonomian merupakan karya yang terbaik dan tidak ternilai dalam bidang ilmu fiqh.”

Buku ini sentiasa menjadi tumpuan dan rujukan para ulama dari generasi ke generasi dalam membahaskan soal per-ekonomian dan harta umum di dalam Islam. Buku klasik ini menjadi bukti kedalaman, ketelitian, ketajaman, dan kematangan penyusun dalam analisa fiqhnya terhadap permasalahan yang dibahaskan.

Kata al-Amwal secara literalnya bermaksud harta. Akan tetapi, buku ini tidaklah menjabarkan secara menyeluruh setiap sudut persoalan tentang harta, sebaliknya penyusun memfokuskan perbahasannya kepada harta yang menjadi hak publik atau negara. Di mana setiap warga negara berhak mendapatkan manfaatnya atau pun menerima pembahagiannya seiring dengan ketentuan-ketentuan syara’. Walaupun rangkuman perbahasannya berkisar dalam bidang kewangan publik, namun nilai keutamaan kandungannya melebihi nilai objek kajian. Kerana dalam mengupas setiap bab-bab dalam bukunya ini, penyusun (Abu Ubaid) telah dinilai berjaya dalam mengemukakan atsar-atsar para salaf yang terkadang dalam keputusan dan hal-ehwal ekononimi mereka tampak kontradik dengan zahir teks-teks al-Qur’an dan hadis-hadis Nab.
Beliau dengan ketelitian analisanya telah mampu menyeiringkan dan mengharmonikan polisi sahabat dalam hal kewangan umum dengan kandungan permasalahan teks-teks nash. Bahkan di banyak tempat, Abu Ubaid memberikan analisa kajian yang kritis dan praktikal dalam rangka mewujudkan visi pengembangan ekonomi Islam terhadap harta awam seiring dengan apa yang dikemukakan oleh teks-teks nash dan atsar para sahabat.
Secara umum, di antara cakupan perbahasan yang dimuatkan penulis dalam kitabnya yang menjadi tumpuan banyak pihak ini adalah seperti:
1, Hak-hak pemerintah terhadap rakyat dan hak-hak rakyat terhadap pemerintahnya.
2, Jenis-jenis harta yang dikelola oleh pemerintah untuk rakyat berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah.
3, Aturan berkaitan fa’i, khumus, dan zakat.
4, Hak kepemilikan tanah.
5, Pembebasan negeri.
6, Harta fa’i dan penyebarannya.
7, Hukum-hakam menghidupkan tanah.
8, Zakat hasil pertanian bagi tanah yang diusahakan.
9, Hal ehwal kutipan zakat dan cukai.
10, Penyaluran dan pembahagian zakat.
dan selainnya.

Abu Ubaid al-Qasim dengan ketajaman analisisnya mampu menyinkronkan dan mengharmoniskan policy sahabat dalam keuangan publik dengan substansi permasalahannya dalam Al-Qur’an dan al-Hadits. Bahkan dalam banyak kesempatan, Abu Ubaid memberikan analisis kritis dan solusi praktis dalam rangka mewujudkan visi pengembangan ekonomi Islam terutama bidang keuangan publik sehingga dapat diterapkan semua hadits dan atsar para sahabat dalam satu frame yang aktual pada sistem ekonomi kontemporer. ( Prof.Dr.K.H.Didin Hafidhuddin,M.Si )

Tidak banyak yang tahu bahwa Abu Ubaid al-Qasim adalah ekonom makro ekonomi jauh sebelum Adam Smith dan bukunya Al Amwal menjadi judul buku Adam Smith The Wealth of Nations, karena keduanya berarti harta atau pendapatan negara, bedanya Abu Ubaid menulis 700 tahun sebelum Adam Smith lahir. Terjemahan buku ini akan membuka cakrawala baru tentang khazanah Islam dalam mengatur kekayaan negara dan menyejahterakan rakyatnya. ( Dr.Muhammad Syafii Antonio, M.Ec. )

Silahkan diorder : Al-amwal; Ensiklopedia Keuangan Publik; Abu Ubaid Al Qasim | Hard Cover |
SMS/ WA : 08995476563 | pin bb : 7D8D894C
Melayani COD Yogyakarta – Sleman
Luar Kota Via Jasa Pengiriman

Bunga Rampai Pemikiran Islam (Edisi Revisi)

Gambar

Pemikiran-pemikiran Islam adalah berupa mafahim, bukansekedar ma’lumat yakni informasi-informasi yang hanya berupapengetahuan. Arti keberadaannya sebagai mafahim adalahbahwasanya pemikiran-pemikiran Islam memiliki makna yang menunjukan suatu kenyataan dalam kehidupan. Pemikiran-pemik-iran tersebut bukan sekedar keterangan terhadap hal-hal yangdisangka keberadaannya secara logis. Tetapi yang terjadi adalahsebaliknya, setiap makna yang ditunjuk olehnya memiliki fakta-fakta yang dapat diindera oleh setiap manusia; baik itu merupakanmafahim yang membutuhkan pemikiran dan perenungan yangmendalam, atau berupa mafahim yang dapat dipahami denganmudah. juga apakah makna itu merupakan hal-hal yang dapatdiindera, yakni yang memiliki fakta inderawi, seperti ide-ide yangberkaitan dengan pemecahan problema hidup, pemikiran-pemikiran, dan opini-opini umum, ataukah merupakan hal-hal ghaibtetapi yang menghkabarkannya kepada kita adalah sesuatu yangdapat dipastikan keberadaannya oleh akal secara inderawi, sepertiadanya Malaikat, Sorga atau Neraka. Jadi seluruh pemikiran Islamadalah berupa fakta-fakta riil yang memiliki penunjukan-penunjukan(makna) yang nyata dalam jangkauan indera atau benak manusia.Dengan kata lain merupakan fakta yang memiliki penunjukan yangnyata dalam benak, secara tegas dan pasti.

Penerbit : Gema Insani Press (Edisi Revisi) Cetakan : 2013

Penulis : Muhammad Ismail

Harga : Rp. 38.000,-

Silahkan diorder

Whatsapp               : 08995476563
Pin BB                     : 7D8D894C

Melayani COD Yogyakarta – Sleman Luar Kota Via Jasa Pengiriman

Prolog – sekedar salam

 

JOSS

JOSS

Karena buku sumber pengetahuan yang baik,
itulah slogan kami,
sahabat hobi membaca buku? jika ya.. sama dengan kami..
kata pepatah Sahabat yang paling baik adalah buku.
kami berusaha tak hanya menjual buku tapi juga memberi, berbagi…
ikuti terus posting kami , dengan like fp kami dan memfollow akun twitter kami :),
salam kenal.

Twitter                         : http://www.twitter.com/buku2joss
Whatsapp                    : 08995476563
Pin BB                             : 7D8D894C